Site Tools

Current Size: 100%

Vietnamese

SNAP*( Phiếu Thực Phẩm), Hỗ Trợ Tiền Mặt,  Tiền trợ giúp giữ trẻ (CCIS*),  Những chương trình trợ giúp về giáo dục và kiếm việc làm,  Trợ giúp tiền gas cho mùa đông (LIHEAP*)

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Những hồ sơ tội phạm và những hồ sơ lạm dụng trẻ em đã gây khó khăn liên quan với việc làm hay xin tiền trợ cấp chính phủ

Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Trợ giúp những người không đủ khả năng trả những hóa đơn, tiền nhà hay tiền vay mượn và sự quấy nhiễu từ người thu nợ

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Giúp đỡ những người khuyết tật và tâm thần xin trợ cấp tiền và bảo hiểm của chính phủ

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Giúp đỡ những người bị những khó khăn về cộng việc làm của họ, như không trả lương hoặc bị phân biệt đối xử

Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Các gia đình DHS. Giúp đỡ cha mẹ đoàn tụ với con cái của họ đang bị DHS bắt giữ

Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Giúp đỡ những người chủ nhà bị khó khăn về tiền trả góp, tiền thuế đất hoặc thay đổi tên chủ quyền nhà

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

Đường dây nóng giúp đỡ những người có nguy cơ bị mất nhà
215-334-4663

 Giúp đỡ về tranh chấp nhà cửa giữa chủ nhà và người thuê nhà. Có thể là nhà tư nhân hay nhà chính phủ.

Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố
Thứ Hai và Thứ Tư ( Chỉ những người thuê nhà)
Thứ Ba và Thứ Năm (Chủ Nhà   Chính Phủ/PHA*)
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Giúp đỡ làm giấy khai sanh, giấy tờ tùy thân, đăng ký bầu cử, mở tài khoản ngân hàng.

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Cung cấp thông dịch, phiên dịch cho những ai không biết đọc, viết và nói tiếng Anh.

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

Giúp đỡ về các chương trình bảo hiểm mà không phải do chính phủ trợ cấp

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

Giúp đỡ người tiêu dùng bị lường gạt

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

Công dân cao niên trên 60 tuổi

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

Giúp đỡ xin tiền bệnh, tiền già và tiền hưu trí.

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Ba và Thứ Năm (Giúp đỡ những người bị SSA từ chối hồ sơ xin trợ cấp khuyết tật)
9:00 giờ sáng – 12 giờ trưa

Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (Các vấn đề SSA khác)
9:00 giờ sáng - 12 giờ trưa

Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

 Giúp đỡ về Ga, Điện, Nước (Chúng tôi chỉ có thể đại diện cho mọi người khi công ty ga, điện, nước ngưng dịch vụ  ga, điện, nước của quý vị).

Trung Tâm Luật Pháp Bắc Philadelphia
Thứ Ba và Thứ Năm
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa

Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 giờ sáng - 12:00 giờ trưa