Site Tools

Current Size: 100%

Haitian Creole

SNAP*(Koupon pou Achte Manje), Asistans Lajan Kash, Peman pou Swen Timoun (CCIS*), Pwogram Edikasyon ak Travay, Asistans Chofaj Rezidansyèl (LIHEAP*)

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Dosye Kriminèl ak dosye abi timoun ki lakòz pwoblèm anplwa oswa resevwa benefis gouvènman

Biwo Center City
Lendi jiska Vandredi
9è di maten jiska midi

Pwoblèm konsomatè ak dèt

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Enfimite

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Anplwa

Biwo Center City
Lendi jiska Vandredi
9è di maten jiska midi

Ka Lafanmi DHS* (Paran Sèlman)

Biwo Center City
Lendi jiska Vandredi
9è di maten jiska midi

Mèt Kay

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Liy Telefonik Save Your Philly Home (Sove Lakay Filadèlfi w)
215-334-4663

Lojman

Biwo Center City

Lendi ak Vandredi (Lokatè Sèlman)

Madi ak Jedi (Lojman Piblik / PHA*)

9è di maten jiska midi

Dokiman Idantite

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Konsèy pou moun ki viktim diskriminasyon akòz yo pa pale angle oswa pa pale angle byen

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Asirans Medikal

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Konsomatè ki Viktim Fwὸd/Volè

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Granmoun Aje

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Lendi, Mèkredi, ak Vandredi
9è di maten jiska midi

Sekirite Sosyal / SSI

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)

Madi ak Jedi (SSA (Administrasyon Sekirite Sosyal) di ke w pa enfim)

9è di maten jiska midi

Lendi, Madi ak Vandredi  (Lòt pwoblèm SSA (Administrasyon Sekirite Sosyal))

9è di maten jiska midi

Biwo Center City
Lendi jiska Vandredi
9è di maten jiska midi

 

Sèvis Piblik (Nou kapab reprezante moun sèlman lè yon konpayi sèvis piblik etenn sèvis piblik ou.)

North Philadelphia Law Center (Sant Lalwa Filadèlfi di Nò)
Madi ak Jedi
9è di maten jiska midi

Biwo Center City
Lendi jiska Vandredi
9è di maten jiska midi